Voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden
B&B Moleneinde 10 (Pink Minds Media bv)

Wij heten je van harte welkom bij B&B “Moleneinde 10” en vragen je om deze verhuurvoorwaarden aandachtig door te nemen vooraleer je deze aanvaardt. Mocht je vragen hebben over de inhoud, aarzel dan niet om ons te contacteren.

ARTIKEL 1 – UW GASTHEER
Moleineinde 10 (Pink Minds Media bv)
Moleneinde 10, 2381 Weelde (België)

E-mailadres: info@moleneinde10.be
Telefoonnummer: +32 3 535 00 05
Ondernemingsnummer: 0892.854.217
Bankrekeningnummer: BE13645102597339

(hierna: de “Verhuurder”)

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

  • B&B: de gastenkamer in het volledig uitgeruste en gemeubelde bijhuis te Moleneinde 10, 2381 Weelde].
  • Hoofdgast of Huurder: een persoon die in de B&B verblijft en als zodanig is aangegeven op het contactformulier, bij de boeking of aan de receptie.
  • Medegast of Medehuurder: Degene die samen met Hoofdgast in het B&B verblijft.
  • Beheerder: de eigenaar van het onroerend goed gelegen te Moleneinde 10, 2381 Weelde en vertegenwoordiger van de Verhuurder.
  • Reservatie of Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na de bevestiging van de reserveringsaanvraag/boeking door de Verhuurder.
  • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de Reservatie binnen de daarvoor geldende termijn.
  • Verblijf: het feitelijke gebruik van een accommodatie.
  • Website: www.moleneinde 10.be

ARTIKEL 3 – ALGEMEEN
a. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden (de “Algemene Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op de verhuur van de B&B door de Verhuurder aan haar Huurders
b. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen zijn enkel geldig indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van de B&B. De Overeenkomst vernietigt en vervangt elk ander document en voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die betrekking hebben op het voorwerp van de overeenkomst.
c. De Hoofdgast moet 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
d. Onze B&B is helaas niet geschikt voor kinderen, dieren en mensen die geen stijle trap kunnen oplopen. De B&B is geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen.

ARTIKEL 4 – BOEKINGEN
a. Boekingen kunnen gebeuren via onze website www.moleneinde10.be, e-mailadres, telefoonnummer of via de platformen van Booking.com, Airbnb en Logereninvlaanderen.
b. De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Verhuurder de boeking schriftelijk bevestigt. Als de B&B beschikbaar is, wordt de boeking bevestigd binnen de 72 uur. Wordt de boeking niet binnen deze termijn bevestigd, dan wordt de boeking als afgewezen beschouwd.
c. De Verhuurder heeft het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.
d. Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de Reservatie en een detailoverzicht van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de Overeenkomst dient. De Hoofdgast moet de Verhuurder binnen 48 uur na ontvangst van de melding verwittigen over onjuistheden in het detailoverzicht van de boeking. De Hoofdgast kan zich na deze termijn niet meer beroepen op eventuele onjuistheden in de boeking.

ARTIKEL 5 – PRIJS EN BETALING
a. De prijs is in euro uitgedrukt en is steeds inclusief btw en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na sluiting van de overeenkomst verhogen, is de Verhuurder gerechtigd deze door te rekenen aan de klant.
b. De prijs staat vermeld op onze Website en omvat basis ontbijt, water, elektriciteit, verwarming, wifi, handdoeken en eindschoonmaak.
c. Betaling van de Reservatie dient vooraf te gebeuren.
d. Aanvullende activiteiten en diensten die de Verhuurder aanbiedt moeten aan het einde van het Verblijf contant of via elektronische betaling betaald worden.
e. Online boekingen via onze website worden enkel aanvaard door online betalingen via onze betalingspartner Stripe. In geval van een reserveringsaanvraag per mail of telefoon, aanvaarden we ook betaling aan de hand van een bankoverschrijving. Facturen worden steeds digitaal verstuurd en dienen betaald te worden op de maatschappelijke zetel van Pink Minds Media bv.
f. Facturen dienen voldaan te worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven. Facturen worden steeds opgesteld bij bevestiging van de boeking, tenzij anders overeengekomen.
g. Bij de betwisting van de factuur moet de Verhuurder dit binnen 7 kalenderdagen meedelen aan de Verhuurder. In elk geval en onverminderd het bovenstaande heeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting ons de dienstverlening op te schorsen en maakt zij alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar
h. Op de betalingen na de gestelde vervaldag gedaan, wordt na ingebrekestelling, een verwijlintrest geheven van 1% per maand, waarbij het begin van een maand geldt als een volledige maand. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zijnde bij aankomst is van rechtswege een vergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van € 125,- verschuldigd als tussenkomst in de door de wanbetaling veroorzaakte administratie- en andere kosten. Consumenten zullen eerst in gebreke gesteld worden vooraleer deze schadevergoeding wordt aangerekend. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 6 – ANNULERING
a. Indien de Huurder niet tijdig betaalt is de Verhuurder gerechtigd de Reservatie te annuleren. Het reeds betaalde voorschot wordt dan niet terug gestort. Indien de Huurder om welke reden dan ook de Overeenkomst op de afgesproken datum niet kan, wil of zal nakomen, dient de Huurder de Verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
b. Het niet-betalen van het saldo van de totale prijs 14 dagen vóór de vertrekdatum zal als een annulering beschouwd worden. In zulk geval zal het huurcontract als ontbonden worden beschouwd en zal de Verhuurder de vakantiewoning opnieuw te huur mogen stellen aan derden.
c. Een Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren om in aanmerking te komen voor (een gedeeltelijke) teruggave van de kostprijs van de Reservatie. Een telefonische mededeling van de Annulering door de Huurder dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd aan de Verhuurder. Hij blijft echter het volgende bedrag verschuldigd:
○ bij Annulering meer dan 30 dagen vóór de aanvang van het verblijf: een administratiekost van 25 euro;
○ bij Annulering tussen 30 en 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 50% van de totale kostprijs van het verblijf;
○ bij Annulering minder dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 100% van de totale kostprijs van het verblijf.
d. Het Annuleren van een boeking door de (Hoofdgast geldt ook als Annulering ten laste van Medegast.

Een annuleringsverzekering kan hier aangewezen zijn, maar daar moet de Huurder zelf voor zorgen via bijvoorbeeld uw verzekeraar of bank.

ARTIKEL 7 – DUUR
a. De huurder kan de periode van het verblijf zelf kiezen bij de boeking op de website, maar deze periode kan in geen geval langer bedragen dan 14 dagen zonder een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten. In bepaalde periodes kunnen wij mogelijks ook vereisen dat er voor een minimum van 2 dagen wordt gehuurd, dit zal dan worden aangegeven bij de booking.
b. Inchecken kan vanaf 16u op de dag van aankomst. Uitchecken dient te gebeuren voor 10u op de dag van vertrek.
c. Indien de Huurder om een uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, dient hij steeds op voorhand de toestemming van de Eigenaar te vragen. Ook indien de huurder niet tijdig kan aankomen, dient hij zelf de Eigenaar telefonisch te verwittigen om een nieuwe regeling voor zijn onthaal te treffen. Na 21u is er geen garantie meer van onthaal aan de woning. Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode tussen 7u en 10u ’s ochtends. Indien de huurder vertrekt voor 7u ’s morgens aanvaardt de huurder automatisch de plaatsbeschrijving opgemaakt door de eigenaar.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER EN HUURDER
a. De Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
b. De Huurder is verplicht het gehuurde gastenkamer en bijbehorende faciliteiten naar behoren te gebruiken en het in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten: alle vloeren veegschoon, alle vuilnis buiten in container, afwasmachine leeg, BBQ, wijnkelder en fornuis met oven proper achterlaten.
c. De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij hij aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.
d. Het is de Huurder niet toegestaan om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren, in gebruik te geven of er te verblijven met meer dan 2 personen.
e. We verwachten dat elke Huurder de instructies van de Eigenaar of Verhuurder opvolgen.
f. Het is de Huurder niet toegestaan om te roken in het B&B, behalve wanneer andere afspraken werden gemaakt met de Verhuurder en de Eigenaar vóór de aankomst in het B&B. Buiten het B&B is roken wel toegestaan, maar de Huurder dient alle sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat.
g. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de woning te inspecteren indien hij dit nodig acht, rekening houdend met de privacy van de Huurder.
h. De Huurder dient de nachtrust van buurtbewoners te respecteren. Inbreuken worden zonder uitzondering met de politie afgehandeld. De verantwoordelijkheid en kosten die zich daarbij voordoen vallen integraal bij de Huurder.
i. Het is verboden studenten bijeenkomsten, reünies, vrijgezellenfeesten of andere soortgelijke activiteiten te organiseren.
j. Huisdieren en kinderen zijn niet toegelaten

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID
a. Het gebruik van het B&B en de faciliteiten worden aangeboden, zoals het zwembad, de fitnessruimte, wijnkelder, het verhuur van fietsen of andere transportmiddelen zijn volledig op risico van de Huurder.
b. De Huurder is verantwoordelijk voor de B&B en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. De Huurder dient alle richtlijnen van de Verhuurder en/of de Eigenaar op te volgen.
c. De Huurder is aansprakelijk voor iedere schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsook voor iedere schade voortvloeiend uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken. Wij raden Huurders sterk aan om hun polis BA van uw familiale verzekering na te kijken, of hiervoor contact op te nemen met hun verzekeringsagent.
d. De huurder is aansprakelijk voor ongelukken in of rond het huis en in of rond het zwembad. De huurder neemt ook alle nodige maatregelen om ongelukken te voorkomen. Noch de Verhuurder, noch de Eigenaar kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen, verlies of schade aan de Huurders, bezoekers of hun toebehoren.
e. De brandverzekering staat volledig ten laste en op naam van de verhuurder, bij eventuele schadegevallen is de wettelijke vrijstelling ten laste van de Huurder.
f. Eventuele beschadigingen of verlies van voorwerpen dienen gemeld te worden aan de Eigenaar en/of Verhuurder, waarna de kosten in rekening gebracht worden ten laste van de Huurder.
g. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het Verblijf.
h. Noch de Verhuurder, noch de Eigenaar zijn gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de correcte en tijdige uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Huurder als gevolg van overmacht, zoals maar niet beperkt tot, natuurrampen, overstromingen, stakingen, overlijdens en storingen in en rond het B&B van de wifi, watervoorzieningen, stroom of technische installaties.
i. De niet-nakoming door de Verhuurder van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmacht situaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de overeenkomst door de Huurder.
j. Indien de Verhuurder vóór het vertrek niet in staat is om een essentieel element van het contract na te leven, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, licht zij de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk in. In dat geval stelt de Verhuurder een evenwaardig alternatief voor binnen de 8 dagen volgend op de melding van de Verhuurder. Indien de Huurder niet instemt met een voorgesteld alternatief, kan de Huurder de overeenkomst kosteloos opzeggen. Daarbuiten kan de Huurder geen verdere aanspraken maken ten aanzien van de Verhuurder of de Eigenaar.
k. Indien de Huurder nalaat om deze Algemene Voorwaarden na te leven, kan de Verhuurder of Eigenaar, met onmiddellijke ingang, de toegang tot het B&B ontzeggen, zonder restitutie van de verblijfskosten.

ARTIKEL 10 – DEELBAARHEID
a. In het geval één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal de Verhuurder de ongeldige of nietige bepaling vervangen door een een geldige en afdwingbare regeling, die de oorspronkelijke gewenste regeling uit economisch oogpunt het dichtst benadert en het oorspronkelijke doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

ARTIKEL 11 – GDPR
a. De gegevens die door de Huurder gedeeld worden bij het boeken van een B&B zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming en verwerking van persoonsgegevens (GDPR). Zij zullen worden verwerkt voor de noden van de klantadministratie van de Verhuurder. Elke Klant die een natuurlijk persoon is, heeft op schriftelijk verzoek inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt zijn in de bestanden van Pink Minds Media bv. Onze privacy policy, die te vinden is op www.eventplanner.be/legal.php#privacy, is van toepassing.

ARTIKEL 12 – OVERDRAAGBBAARHEID

a. De Huurder kan haar rechten en plichten niet overdragen aan derden, tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen. Opdat de identiteit van de Hoofdgast en Medegast bekend is bij de Verhuurder, dient degene die de Reservatie boekt ook degene te zijn die in het B&B verblijft. Het is niet toegestaan om een Reservatie onder te verhuren of over de dragen aan een andere persoon dan vermeld bij de Reservatie.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN
a. Klachten omtrent de kwaliteit van de B&B dient door de Huurder aan de Eigenaar gemeld worden binnen de 2 uren volgend op de aankomst van de Huurder of na voorval van de schade of het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Indien geen klacht wordt gemeld, wordt de Huurder geacht om de goede staat en algemene netheid van het B&B erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen, het zwembad, de wijnkelder, de fitnessruimte of enige andere faciliteiten. Er wordt geen rekening gehouden die de Huurder pas meegedeeld na afloop van de huurperiode
b. Klachten dienen gemeld te worden via info@moleneinde10.be
c. Klachten die door de huurder geformuleerd worden ná afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk.
d. Er is geen schadevergoeding verschuldigd door de Verhuurder indien de Huurder heeft verhinderd dat het probleem wordt rechtgezet tijdens de duur van de huurovereenkomst.
e. Schadevergoedingen, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nooit het bedrag van de huursom overschrijden.
f. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
g. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEIDSBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT (B2B)
a. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen de Verhuurder en Huurders die geen consument zijn worden beheerst door het Belgische recht. In dat geval zullen de Antwerpse Rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van alle geschillen tussen de Verhuurder en de Huurder die geen consument is. Indien het een zaak betreft die behoort tot de bevoegdheid van het Vredegerecht komen partijen uitdrukkelijk overeen dat alsdan het 5de Kanton Antwerpen bevoegd is.